Formularz zgłoszeniowy na Konkurs na doktorat

0%

 • Witaj w formularzu zgłoszeniowym do XIV edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedzin nauk o kulturze.

  W tej edycji możesz zgłosić pracę doktorską obronioną w latach akademickich 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019.

  Konkurs obejmuje trzy dziedziny: kulturoznawstwo, antropologię kultury i socjologię kultury.

   

  Przed wysłaniem zgłoszenia zapoznaj się z regulaminem Konkursu.

 • Dane osobowe

 • Praca doktorska

 • Link do pobrania pracy doktorskiej w formacie .pdf *

  Pracę w formacie .pdf należy umieścić w chmurze używając np. aplikacji WeTransfer, Dropbox, OneDrive, Dysk Google. Wygenerowany w aplikacji link należy umieścić w formularzu.
  Link musi być aktywny minimum do 20 marca 2020 roku.

 • Streszczenie pracy doktorskiej *

  5 stron maszynopisu w formacie .pdf
  Dopuszczalne formaty plików to: pdf. Maksymalny rozmiar to 5 MB.
 • Kopie dokumentów potwierdzających nadanie stopnia doktora (skan decyzji) *

  Dopuszczalne formaty plików to: jpg, pdf, zip, rar, jpeg. Maksymalny rozmiar to 5 MB.
 • Kopie recenzji pracy oraz ewentualne inne, niezależne opinie *

  Dokumenty w formacie .pdf. W przypadku załączania więcej niż jednej recenzji prosimy o spakowanie plików i załączenie ich w formacie .zip lub .rar.
  Dopuszczalne formaty plików to: pdf, zip, rar. Maksymalny rozmiar to 5 MB.
 • Akceptacja warunków konkursu *

  Należy zaznaczyć co najmniej 3 odpowiedzi.
 • Oświadczenia *

  Należy zaznaczyć co najmniej 3 odpowiedzi.
 • Klauzula informacyjna *

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), oraz NCK informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie (01-231), ul. Płocka 13 , tel.: 22 21 00 100,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email: iod@nck.pl,
  3. dane osobowe:
  4. w czasie trwania konkursu:
  • dane w postaci Imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numer telefonu autorów zgłoszonych do konkursu prac przetwarzane są w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • dane w postaci imienia i nazwiska, promotora oraz recenzentów pracy autora przetwarzane są w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO,
  1. po wyłonieniu laureatów konkursu:
   • dane w postaci Imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, NIP przetwarzane są w celu umożliwienia wręczenia i wypłacenia nagród na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO
   • dane w postaci wizerunku przetwarzane w celu umożliwienia dokumentacji zdjęciowej uroczystości przyznania nagród oraz publikacji zdjęć zawierających wizerunki laureatów w ramach informowania o działalności instytucji na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO
  2. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego na rzecz administratora, podmioty które będą świadczyły usługi na zlecenie administratora, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  3. dane osobowe przetwarzane będą:
  4. w czasie trwania konkursu:
  • dane w postaci Imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu autorów zgłoszonych do konkursu prac oraz imion i nazwisk, promotora i recenzentów pracy przetwarzane będą przez cały okres realizacji Konkursu a po jego zakończeniu zostaną poddane obowiązkowej  archiwizacji na podstawie odrębnych przepisów.
  1. po wyłonieniu laureatów konkursu:
   • dane w postaci Imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, NIP przetwarzane będą do zakończenia realizacji konkursu – (w tym do czasu wypłacenia i rozliczenia nagród) a następnie będą podlegały obowiązkowej archiwizacji dokumentacji finansowo księgowej na podstawie odrębnych przepisów, 
   • dane w postaci wizerunku laureatów przetwarzane w celu umożliwienia dokumentacji zdjęciowej uroczystości przyznania nagród – przetwarzane będą przez cały okres publikacji zdjęć w ramach informowania o działalności instytucji,
  2. w przypadkach określonych w przepisach RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  3. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
  4. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  5. w sprawach spornych wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  6. podanie danych jest wymogiem niezbędnym dla realizacji konkursu. Ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...